آذربایجانایران

“سعید مینایی” به‌ شعبه‌‌ ۵ بازپرسی دادسرای‌ اوین احضار شد

"سعید مینایی‌ "فعال‌ حرکت‌ ملی آزربایجان‌ طی دریافت احضاریه‌ ای‌ به‌ شعبه‌ی‌ ۵ بازپرسی دادسرای‌ عمومی‌ و‌ انقلاب ناحیه ۳۳ «امنیت تهران» احضار‌ شده‌ است.

در احضاریه‌ صادره توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی‌ و‌ انقلاب‌ ناحیه‌ ۳۳ شهید مقدس «امنیت‌ تهران» از آقای سعید مینایی خواسته شده که ظرف مدت پنج روز جهت اخذ آخرین دفاع در رابطه با اتهام «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی» در شعبه مذکور حاضر شوند.

“سعید مینایی” فعال‌ مدنی تورک آزربایجانی ساکن‌ بناب (بین‌ائو) ‌در‌ تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ ماه‌ ۱۴۰۲ توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ بازداشت‌ شده‌ بود این فعال مدنی آذربایجانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با‌ تودیع‌ وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی‌ موقتا‌ تا‌ پایان مراحل دادرسی از‌ زندان‌ اوین‌ آزاد‌ شده‌ بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا